guneysuilim.org

Vakfın Amacı

Vakfın başlıca gayesi, milli, manevi ve kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı, iyi ahlak sahibi, manevi değerleri özümseyen, ilim ve fazilet sahibi, ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken aydın insan gücünün yetiştirmek ve bu amaçlarla öğrenci yetiştiren tüm kamu ve özel eğitim kurumlarına katkı sağlamak.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler

 1. Toplum yararına her türlü yasal faaliyetler ile sağlık tesis ve kurumları, ibadethaneler, kültür merkezleri, yurtlar, imaretler, spor tesisleri vb. tesisler inşa ve idare etmek.
 2. Cami ve Kuran kurslarını ihya etmek, cami ve kurs görevlilerine her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak.
 3. Cami ve Kuran Kursu müştemilatlarının ilelebet bakım ve onarımını yapmak, cami ve kurs görevlileri için lojman yaptırmak ve bu yerlerin gerekli teçhizatla donatmak.
 4. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bunların tedavisi için sağlık tesisi ve kurumları kurmak, imaret ve huzur evleri tesis etmek, tabi afetler, yangın sel vb. felaketler sonucu mağdur olan din ve kültür bağımız bulunan insanlara ve uluslara yasalar çerçevesinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bununla ilgili kampanyalar düzenlemek.
 5.  Esasları yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelikle öğrenim imkânlarından mahrum ve öğrenim çağındaki öğrencilerin her derecedeki kurs ve okullarda öğrenim görmelerine imkan sağlamak.
 6. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın almak ve kiralamak suretiyle sahip olmak ve kullanmak.
 7. Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmak.
 8. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarruf, menkul değerleri almak ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak.
 9. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dâhilinde her seviyede eğitim öğretim kurumları açmak ve lise veya dengi bir öğrenime dayalı yükseköğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bunlarda ve benzeri kurumlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına karşılıklı veya karşılıksız burslar tahsis etmek.
 10. Ulusal ve Uluslararası ilgili resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında gerekli izinler alınarak şubeler, temsilcilikler ve üniversite, enstitü, akademi dâhil her seviyede eğitim kurumları açmak veya açtırmak.
 11. Her türlü basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanarak rapor, bülten, broşür, dergi, gazete ve benzeri yayınlar yapmak, matbaa kurmak, tanıtım, yayın ve reklam yapmak, vakfın amaçları doğrultusunda görüşler açıklamak.
 12. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak.
 13. Vakfın amacına uygun konularda eserler sipariş etmek, ödüllü eser yapmak, yazma ya da uygulama yarışmaları düzenlemek, diğer kuruluşlarca başlatılan ya da yürütülen bu tür organizasyonlara katılmak ya da katkıda bulunmak.
 14. Seminerler, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, toplantılar, eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, bu tür organizasyonlara katkıda bulunmak.
 15. Mevzuat dâhilinde her türlü yurt, dershane, misafirhane, kültür, sanat, çevre, spor ve dinlenme tesisleri ile sosyal tesisler kurmak, kurdurmak, işlemek ve işlettirmek.
 16. Yurt içinde ya da yurt dışında öğrenim gören her kademedeki başarılı öğrencilere ve araştırmacılara karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, yardımda bulunmak.
 17. Gençliğin fikri, bilgi, sosyal, kültürel ve bedeni gelişimini sağlamak için münferiden veya merkezi ve yerel idarelerle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte eğitim, öğretim, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri organize ve teşvik etmek, faaliyetlerin yürütülebilmesi için ilgili kurumlarla protokoller imzalamak ve yürürlüğe koymak.
 18. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim, lise, meslek yüksekokulu, üniversite, enstitü, araştırma merkezleri, dershaneler, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri vb. kurmak ve bunları işletmek veya işlettirmek.
 19. Benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ulusal veya uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek, amaç ve hizmet konularına yardımcı olabilecek sendikalar kurmak.
 20. Gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamak için, her türlü medya alanında, basılı ya da sesli, görüntülü yayınlar yapmak ve yaptırmak, matbaa, video, sinema merkezleri, TV ve sinema şirketleri kurmak bunlarla ilgili yayın programı ve malzemesi hazırlamak ve hazırlatmak veya satın almak, diğer medya ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.
 21. Vakfın amacına uygun olarak gençlere yurt içi ve yurt dışı karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, ticari faaliyetleri icraya, yasaların elverdiği ölçüde MK 48. Maddede dahil en geniş anlamda izinli ve yetkili olmak.
 22. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabul etmek.
 23. Vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için gayrimenkul satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak ve mevduatlardan yararlanmak.
 24. Vakfın amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak yararlı ve gerekli görülen tüm girişim, hukuki tasarruf, edim, edinim, inşaat vb. eylem ve işlemleri ve bunlara ilişkin sözleşmeleri yapmak.
 25. Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleştirilmesi için, doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen bilcümle faaliyetleri icra etmek.

 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı | Rıfat ÖZER

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Resmi Sitesi