FORMUN DOLDURULMASINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından oluşturulan bu metin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” maddeleri gereğince alınan kişisel verilerin alınma şeklini, alınma amacını, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. B) Kişisel Verilerin İşlenmesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtildiği şekliyle Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olma, gerekli olan süreye kadar muhafaza edilme ilkelerine dayandırılarak işlenmektedir. C) Paylaşmış olduğunuz bilgiler hangi amaçla İşleneceği;

  • Paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları (Cep telefonu, e-mail adresi, SMS) üzerinden sizinle irtibat kurmak,
  • Eğitim bilgileriniz ve yaşınız, anketin hedef kitlesine ne kadar ulaştığını tespit ede-bilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz,  Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmî makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz, araştırma gruplarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel verilerinizi, Açık Pencere tarafından dilediği takdirde sizinle iletişime geçmek ve araştırmalarında kaynak göstermek için kullanabilir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, yüz yüze görüşme, telefon görüşmeleri, e-form, elektronik posta yazışmaları vasıtasıyla, sizlerin rızası ile tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız; tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından  işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikayetler, Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından en kısa süre içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikayetlerini gerekçeli ıslak imzalı dilekçe ile resmî yazışma kanalları üzerinden iletebilir.

Açık Rıza Metni

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni içeriğinde tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmış ve bilgilendirildiğim metin çerçevesinde kişisel verilerimin kullanılmasında ve işlenmesinde Tercih ve Ötesi tüzel kişiliği tarafından açık rızam vardır.